Услугата за е-идентификация на Евротръст призната от закон като мярка срещу изпиране на пари

С приетия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари уредена възможността за отдeлечена идентификация чрез услуга, предоставяна от Евротръст

С приетия нов Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари вече е уредена изрично възможността за отдалечена електронна идентификация на физически и юридически лица - чрез квалифицирана удостоверителна услуга по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. Услугата на Евротръст е точно такава, защото почива върху удостоверяване на атрибутите на физическите и юридическите лица чрез квалифицирано удостоверение за електронен подпис. На практика, схемата за електронна идентификация на Евротръст може да се използва за онбордване на нови клиенти от всички задължени да прилагат мерки срещу изпиране на пари лица. До сега тази яснота в политката на органа за контрол върху прилагане на мерките срещу изпирането на пари относно отделечената е-идентификация, липсваше. С новата уредба отговор на въпроса е даден еднозначно. Практически примери за изцяло отдалечено онбордване на клиенти могат да бъдат много - идентифициране за нуждите на отваряне на банкова сметка, кандидатстване на кредит, заявка за издаване на кредитна карта, сключване на застраховка и др. Новата уредба на практика транспонира публикуваната през месец юни Пета Директива за мерките срещу изпирането на пари.