Правно съответствие

Evrotrust е квалифициран доставчик на удостоверителни услуги. Нашите технологии и квалифицирани услуги се регулират от закон в ЕС – Регламент (ЕК) 910/2014 за електронна идентификация и удостоверителни услуги (eIDAS). Този регламент има пряко действие и е задължителен, и приложим във всички държави-членки на ЕС, без да е необходимо да бъде транспониран на национално ниво. Тъй като Евротръст Технолъджис АД е регистрирана в държава-членка на ЕС, предоставяните от нас квалифицирани удостоверителни услуги са валидни в целия ЕС. Ние сме одитирани за съответствие с всички приложими стандарти на ЕС от независими органи за оценка на съответствието, които са регистрирани и контролирани от националните надзорни органи. По този начин нашите решения се ползват от правно признаване от закона.

Поискай оферта

Съответствие с необходимите стандарти

Технологиите, услугите и инфраструктурата на Evrotrust отговарят на множество технологични стандарти и се подлагат на пълен одит за оценка на съответствието на всеки две години. Нашите сертификати са достъпни за преглед по-долу:

Пълен набор от квалифицирани удостоверителни услуги

Ние отговаряме на най-високите стандарти, за да сте уверени в нашето партньорство

Нашата квалифицирана услуга по отдалечена електронна идентификация е сертифицирана съгласно eIDAS и Регламент (ЕК) 910/2014. Основава се на удостоверяване на самоличността на потребителя от смарт устройство пред заинтересовано трето лице, чрез издаване на еднократни атрибутивни квалифицирани удостоверения, регламентирани в чл.28(3) от eIDAS. Издаването и поддържането на квалифицирани удостоверения за е-подписи и е-печати, издадени от Evrotrust, се удостоверява по eIDAS чл. 24(1)(d) и е включен в доверителния списък на ЕС. Освен това, нашето дистанционно подписване с квалифициран електронен подпис се одитира за съответствие с приложимите стандарти на ЕС от независим орган.

01

KYC и AML

Решението на Evrotrust позволява правно удостоверяване на значителна част от данните на потребителя за целите на KYC, чрез събиране и валидиране на лични данни, копие на документ за самоличност и самоподписани декларации (PEP, източник на средства, и др). Ние спазваме чл. 24 от eIDAS, който гласи, че при издаване на квалифициран сертификат за удостоверителна услуга КДУУ трябва да провери самоличността на физическото лице, на което е издаден квалифицирания сертификат. Този метод е правно валиден за целите на KYC/AML съгласно Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 относно предотвратяването на използването на финансовата система за пране на пари или финансиране на тероризма и за изменение на Директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (5-та Директива за борба с изпирането на пари, в сила от 9 юли 2018 г.).

02

GDPR

Ние сме сертифицирани за съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (GDPR) от акредитиран орган за оценка на съответствието. Мерките за обработка на лични данни, които прилагаме, надхвърлят изискванията за сигурност, определени от GDPR.

03

PSD2

Решението на Evrotrust е напълно съвместимо с Директива 2015/2366 (PSD2) и по-конкретно отговаря на изискванията за Strong Customer Authentication (SCA). Нашият метод за двуфакторно удостоверяване, който използва OTP и други динамични методи за обмен на идентификационни данни, включва многофакторна защита на достъп до знания, и биометрични данни, и се основава на регулирани квалифицирани услуги с асиметрична криптология.

Напълно акредитиран квалифициран доставчик на удостоверителни услуги

Евротръст Технолъджис АД е квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, сертифициран за съответствие с eIDAS от орган за оценка на съответствието и e под надзора на българската Комисия за регулиране на съобщенията (КРС).

Документи