Документи

Документите са разработени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги и Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Договори с корпоративни клиенти и партньори

Общи условия на договор с корпоративни клиенти

Клауза "Защита на личните данни" към Общи условия за корпоративни клиенти

Клауза "Регистриращ орган" към Общи условия за корпоративни клиенти

Клауза "Автоматизирано подписване" към Общи условия за корпоративни клиенти

Политики за поверителност за крайни потребители

Политика за защита на личните данни, приложима към предоставяните от „Евротръст Технолъджис“ АД удостоверителни, информационни, криптографски и други услуги

Политика за защита на личните данни, приложима към предоставяните от „Евротръст Технолъджис“ АД услуги чрез мобилното приложение Evrotrust

Договори с крайни клиенти

Oбщи условия на договора за удостоверителни, информационни, криптографски и други услуги

Договор за издаване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице

Договор за издаване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис, в случаи, в които физическото лице е асоциирано с организация/юридическо лице

Договор за издаване на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис, в случаи, в които физическото лице е асоциирано с организация/юридическо лице

Договор за издаване на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт

Пълномощно, необходимо за издаване на квалифицирано удостоверение

Договор за издаване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен печат за юридически лица

Договор за издаване на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен печат за юридически лица

Тарифа за крайни клиенти

Тарифа за предоставяни удостоверителни, информационни, криптографски и консултантски услуги

Политики и практики на квалифицирани услуги по Регламент (ЕС) № 910/2014

Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги

Политика и практика при предоставяне на услуга за отдалечено подписване с електронен подпис/печат

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис/печат

Политика и практика на услуга за предоставяне на квалифицирани електронни времеви печати

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис/печат

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга за имейл препоръчана поща

Политика и практика при предоставяне на услуга по квалифицирано съхраняване на квалифицирани електронни подписи/печати

Политика и практика на услуга по квалифицирано валидиране на квалифицирани електронни подписи/печати

Изявление относно инфраструктурата на публичния ключ

Политики и практики на квалифицирани услуги по Регламент (ЕС) № 910/2014, признати на национално ниво

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана на национално ниво услуга за електронна идентификация

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана на национално ниво услуга за електронна идентификация през уеб интерфейс

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга за издаване на атрибутивно удостоверение

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга на регистриращ орган за идентификация и проверка на специфични атрибути за издаване на удостоверение чрез система за отдалечена видео идентификация

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга на Регистриращ орган за идентификация и проверка на специфични атрибути за издаване на удостоверение чрез физическо присъствие