Документи

Документите са разработени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги и Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Договори

Договор за квалифицирани удостоверителни услуги за клиенти на „Евротръст Технолъджис“ АД, декларация - съгласие от титуляря, заявка за предоставяне на удостоверителни услуги за издаване на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт

Договор за удостоверителни услуги – услуга Електронна идентификация

Клауза за автоматизирано подписване към Общи условия на договор с корпоративни клиенти

Договор за използване на услугите, достъпни чрез приложението на „Евротръст Технолъджис“ АД

Договор за удостоверителни услуги – издаване на краткосрочно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис

Oбщи условия на договора за удостоверителни, информационни, криптографски и други услуги

Тарифа за предоставяни удостоверителни, информационни, криптографски и консултантски услуги

Пълномощно, необходимо за издаване на квалифицирано удостоверение

Договор за квалифицирани удостоверителни услуги за клиенти на „Евротръст Технолъджис“ АД, декларация - съгласие от титуляря/създателя, заявка за предоставяне на удостоверителни услуги за издаване на квалифицирано удостоверение, физическо лице

Договор за квалифицирани удостоверителни услуги за клиенти на „Евротръст Технолъджис“ АД, декларация - съгласие от титуляря, заявка за предоставяне на удостоверителни услуги за издаване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис, в случаи, в които физическото лице (Титуляр) е асоциирано с организация/юридическо лице

Договор за квалифицирани удостоверителни услуги за клиенти на „Евротръст Технолъджис“ АД, декларация - съгласие от титуляря, заявка за предоставяне на удостоверителни услуги за издаване на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис, в случаи, в които физическото лице (Титуляр) е асоциирано с организация/юридическо лице

Общи условия на договор с корпоративни клиенти

Клауза Регистриращ орган

Политики и практики

Политика и практика при предоставяне на услуга за отдалечено подписване с електронен подпис/печат

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис/печат

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга на регистриращ орган за идентификация и проверка на специфични атрибути за издаване на удостоверение чрез физическо присъствие

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис/печат

Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт

Политика и практика на услуга по квалифицирано валидиране на квалифицирани електронни подписи/печати

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга за имейл препоръчана поща

Политика и практика при предоставяне на услуга по квалифицирано съхраняване на квалифицирани електронни подписи/печати

Изявление относно инфраструктурата на публичния ключ (PKI Disclosure statement/PDS)

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга за издаване на атрибутивно удостоверение

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис/печат

Политика за защита на личните данни, приложима към предоставяните от „Eвротръст Tехнолъджис“ АД удостоверителни, информационни, криптографски и други услуги

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана на национално ниво услуга за електронна идентификация

Политика за защита на личните данни, приложима към предоставяните от „Евротръст Технолъджис“ АД услуги чрез мобилното приложение Evrotrust

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга на регистриращ орган за идентификация и проверка на специфични атрибути за издаване на удостоверение чрез система за отдалечена видео идентификация

Политика и практика на услуга за предоставяне на квалифицирани електронни времеви печати