Условия за ползване

Благодарим за проявения интерес към нашия уебсайт. „Евротръст Технолъджис“ АД (ДружествотоЕвротръст/ние) поддържа и Ви предоставя достъп до своя информационен уебсайт – https://www.evrotrust.com (Уебсайта), на който е налична информация за нас и предоставяните от нас услуги. Преди да продължите Вашето посещение Ви молим да прочетете внимателно настоящия документ, който съдържа условията за ползване на Уебсайта (Условията).

Ако не приемате Условията, нe трябва да използвате Уебсайта. Използването на Уебсайта ще се счита за израз на съгласие от Ваша страна да го използвате при стриктно спазване на установените в настоящите Условия правила. Тези Условия не се прилагат по отношение на услугите на Евротръст, за които има отделни правила (вкл. по отношение на предоставянето от наша страна на удостоверителни услуги), освен в случаите и в степента, в които това е изрично предвидено в съответните правила.

I. Кои сме ние?

Уебсайтът https://www.evrotrust.com се администрира и управлява от „Евротръст Технолъджис“ АД, ЕИК 203397356, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, ж.к. "Изток", ул. „Николай Хайтов“ № 2, вх. Д, ет. 2, и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Околовръстен път“ № 251 Г, „MM БИЗНЕС ЦЕНТЪР“, ет. 5, с електронен пощенски адрес: office@evrotrust.com 

II. Услуги и ресурси, достъпни на Уебсайта

Уебсайтът има за цел да представи дейността и услугите, които предоставяме, както и да осигури спазването на необходими за нашата дейност изисквания, свързани с публикуването на определени документи, информация и ресурси. Уебсайтът съдържа различни информационни ресурси и линкове към такива, като въпроси и отговори за начина на ползване на услугите ни, информационни ресурси с техническа информация, изискуема документация във връзка със задълженията ни като доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги, и др. Уебсайтът предоставя на посетителите си и възможност да осъществят контакт с нас като попълнят съответна форма за изпращане на запитване или осъществяване на контакт с нас по различни поводи.

Посетителите на Уебсайта, които са Потребители на електронните удостоверителни услуги, които предоставяме чрез приложението Evrotrust (Приложението), могат да използват Уебсайта за вход и осъществяване на достъп до своя личен онлайн портал (Портала) за изпращане на документи за подпис чрез Приложението и достъп до и изтегляне на изпратените и подписаните файлове. Чрез Портала Потребителите могат да изпращат документи за подпис както до себе си, така и до един или повече други Потребители на Приложението, да активират изискване за преглед на документа преди подписване, да проследяват статуса на файловете, да ги изтеглят локално и др.

Уебсайтът предоставя и възможност за ползване на квалифицираната удостоверителна услуга Квалифицирано валидиране на квалифициран електронен подпис/печат. Условията за ползване на тази услуга са описани в нашите Общи условия на договора за удостоверителни, информационни, криптографски и други услуги, които са достъпни на Уебсайта.

III. Интелектуална собственост и възпроизвеждане на съдържание

Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на Уебсайта, включително, но не само, марки, лога, информационни материали и дизайн на Уебсайта, са обект на закрила съгласно приложимото законодателство, принадлежат на Евротръст или на съответно обозначените трети страни и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

‍Правото на достъп до Уебсайта не включва правото да се копира, възпроизвежда, запаметява или прехвърля информация или да се използват по друг непозволен начин обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, не е позволено да се премахват знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Евротръст или трето лице. Използването на каквото и да е съдържание или други обекти на интелектуална собственост, публикувано на Уебсайта, се разрешава само за лични, нетърговски цели. Използването на такова съдържание за други цели може да бъде осъществено единствено след изричното писмено разрешение на Евротръст или съответната трета страна.

IV. Препратки към други уебсайтове

С цел предоставяне на информация и за удобство на посетителите, на Уебсайта е възможно да са публикувани препратки/линкове към уебсайтове, администрирани от трети страни. Публикуването на тези препратки не означава, че Евротръст подкрепя или се съгласява със съответното съдържание, към което води препратката, нито че одобряваме, препоръчваме или промотираме продуктите и/или услугите, посочени на съответната уебстраница. Евротръст не носи отговорност за съдържанието и услугите, достъпни чрез тези уебсайтове и достъпването и използването им е предмет на техните условия за ползване. Дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от достъпа до или използването на такива уебсайтове, нито за недостоверността на съдържание, публикувано в тях.

V. Отговорност на Евротръст

Ние полагаме грижи информацията, налична на Уебсайта, да се поддържа винаги актуална и да бъде предоставена по качествен, разбираем и достъпен начин, но не можем да гарантираме за пълнотата на съдържанието и не се ангажираме със срокове за актуализиране на информацията. Стремим се да осигуряваме на посетителите нормално и безпрепятствено ползване на Уебсайта. Въпреки това си запазваме правото да прекъсваме или преустановяваме функционалности на Уебсайта и предоставяните чрез него услуги по всяко време, както и изцяло да спрем поддържането му и достъпа до него, без това да води до каквато и да е отговорност от страна на Дружеството. В допълнение, ние си запазваме правото по всяко време да премахваме, променяме или допълваме публикуваното съдържание и достъпните чрез Уебсайта услуги.

‍Евротръст не отговаря за вреди, евентуално причинени във връзка с достъпване или ползване на Уебсайта, освен ако са причинени от нас умишлено или при проявена груба небрежност. Евротръст не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията и оборудването на посетителите или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Уебсайта.

Евротръст няма задължението и не гарантира, че достъпът и ползването на Уебсайта ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни и без грешки. Дружеството не носи отговорност за непредоставянето на достъп до Уебсайта и на възможност за използването му или за предоставянето им с влошено качество вследствие на извършвани тестове от наша страна с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране функционирането на Уебсайта.  Посетителите приемат възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до Уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената от наша страна грижа.

VI. Отговорност на посетителите

Посетителите се задължават да не извършват злонамерени действия при посещението и използването на Уебсайта. Под „злонамерени действия“ се имат предвид всички действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Посетителите се задължават да обезщетят Евротръст и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения, разноски за водене на дела и други разходи, вследствие на предявени искове от и/ или платени обезщетения на трети лица във връзка с действия/ бездействия на посетителите при ползването на Уебсайта в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, тези Условия или добрите нрави.

VII. Защита на личните данни

Във връзка с администрирането на Уебсайта ние обработваме лични данни при спазване на приложимото законодателство и съобразно правилата и принципите, заложени в нашата Политика за защита на личните данни при използване на уебсайта и интернет ресурсите на „Евротръст Технолъджис“ АД (Политиката), публикувана и достъпна на Уебсайта. Политиката е неразделна част от тези Условия.

VIII. Други

Към тези Условия се прилага законодателството на Република България. За неуредените от Условията въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Условията могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от Евротръст. При извършване на промени в Условията, ние ще сведем тези промени до знанието на посетителите в съответствие с приложимото законодателство и като публикуваме променените Условия в Уебсайта.

Всички спорове, възникнали между посетители на Уебсайта и Евротръст, породени от тези Условия или отнасящи се до тях, ще се разрешават в дух на разбирателство и добра воля чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие спорът може да се отнесе за разрешаване до компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Условия за ползване на уебсайта са в сила от 01.01.2023 г.