Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни при използване на уебсайта и интернет ресурсите на „Евротръст Технолъджис“ АД

Ние от „Евротръст Технолъджис“ АД (ЕвротръстЕвротръстние) съзнаваме своята отговорност към Вас – нашите клиенти, партньори и лица, използващи нашия уебсайт и интернет ресурси, да Ви предоставим не само качествени правни услуги, но и да защитим Вашата информация в хода на нашите отношения.

‍С настоящата Политика за защита на личните данни при използване на уебсайта и интернет ресурсите на „Евротръст Технолъджис“ АД (Политиката), Ние бихме искали да Ви информираме относно начина, по който обработваме и защитаваме Вашите лични данни при използване от Ваша страна на информационните услуги и ресурси, налични на нашия уебсайт https://www.evrotrust.com/ (Уебсайта) и в корпоративните ни профили в различни социални мрежи. Моля, прочетете внимателно тази Политика, за да разберете как обработваме Вашите лични данни в този контекст и какви са Вашите права във връзка с това обработване.

‍По отношение на личните данни, които обработваме във връзка с предоставянето на нашите удостоверителни и други услуги, както и във връзка с отношенията, които поддържаме с нашите бизнес партньори, е приложима нашата Политика за защита на личните данни, приложима към предоставяните от „Eвротръст Tехнолъджис“ АД удостоверителни, информационни, криптографски и други услуги, достъпна тук.

‍По отношение на личните данни, които обработваме във връзка с предоставянето на нашите удостоверителни и други услуги, достъпни чрез приложението Evrotrust, се прилага нашата Политика за защита на личните данни, приложима към предоставяните от „Евротръст Технолъджис“ АД услуги чрез мобилното приложение Evrotrust, достъпна тук.

По отношение на обработването на личните данни на лицата, които кандидатстват за работа при нас, настоящата Политика е приложима в допълнение на нашето Уведомление за защита на личните данни на кандидати за работа и участници в подбор на персонал, достъпно на Уебсайта тук.

‍Настоящата Политика не се прилага и по отношение на обработването на лични данни, извършвано от различни трети страни, към чиито уебсайтове/ платформи/ приложения и др. под. сте били пренасочени от Уебсайта. Такива трети страни следва да имат свои политики за защита на личните данни, достъпни на техните уебсайтове/ платформи/ приложения и др. под., с които политики Ви препоръчваме да се запознаете, преди да използвате съответната услуга/ ресурс.

I. Кои сме ние?

‍Ние сме „Евротръст Технолъджис“ АД, ЕИК 203397356, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток“, ул. „Николай Хайтов“ № 2, вх. Д, ет. 2, България, и адрес за кореспонденция гр. София, п.к. 1766, р-н Младост, бул. Околовръстен път № 251 Г, „MM БИЗНЕС ЦЕНТЪР“, ет. 5, България, с електронен пощенски адрес: dpo@evrotrust.com.

‍В качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (РегламентаGDPR) ние обработваме Ваши лични данни в съответствие с приложимото законодателство и заложените в настоящата Политика правила и принципи.

II. Лица, чиито данни обработваме

‍Във връзка с управлението и поддръжката на нашия Уебсайт, с предоставянето на информационните ресурси в него и в корпоративните ни профили в социалните мрежи, както и с осъществяването на комуникация с всеки, който влезе в контакт с нас, ние бихме могли да обработваме информация относно следните категории физически лица (Субекти на данниВие):

 • Посетители на Уебсайта и ползватели на информационните ресурси, достъпни на него;
 • Лица, отправящи запитвания, искания, бизнес предложения, сигнали, жалби към нас или осъществяващи друга кореспонденция с нас, независимо от използвания канал за комуникация (поща, електронна поща, телефон и др.);
 • Трети лица, информация за които се съдържа в запитвания, искания, бизнес предложения, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към нас, независимо от използвания канал за комуникация;
 • Лица, които са се абонирали за получаване на определени комуникации, изпратени от нас (маркетингови съобщения, информационни бюлетини (newsletters) и др. под);
 • Лица, кандидатстващи за работа при нас, използвайки предвидената за това форма на Уебсайта;
 • Лица, осъществяващи взаимодействие с корпоративните ни профили/ страници в различни социални мрежи.

III. Категории лични данни, които обработваме

1. Данни, свързани с кореспонденция или с друг вид взаимодействие, което осъществявате с нас

Когато отправяте запитвания, искания или осъществявате друга комуникация с нас, вкл. посредством фо̀рмата за контакт на Уебсайта, както и когато осъществявате някакво взаимодействие с наш корпоративен профил или страница в различни социални мрежи или чрез друг канал за комуникация (поща, електронна поща, телефон и др.), ние бихме могли да обработваме следните типове лични данни, свързани с Вас:

а) Данни, свързани с осъществена с нас кореспонденция/ комуникация чрез формата за контакт в Уебсайта, по електронна поща (имейл), телефон, на наш адрес за контакт и др. под.

‍Когато се свързвате с нас, ние бихме могли да обработваме следните типове данни, отнасящи се до Вас: име и фамилия; телефон; адрес на електронна поща (имейл адрес); пощенски адрес, град; професия; институция/ организация, която представлявате/ чиито служител сте; информация относно това как сте научили за нас и нашите услуги; неструктурирана информация, която предоставяте относно запитването/ искането Ви; информация относно трети лица, съдържаща се в отправените от Вас съобщения/ запитвания/ искания към нас; информация, съдържаща се в последваща кореспонденция/ комуникация между Вас и Евротръст; данни, свързани с постъпването на първоначална и последваща кореспонденция с нас, като напр. лог за време (дата/ час) и източник (IP адрес) на съответната кореспонденция, канал, по който е осъществена кореспонденция и др. под.; допълнителна информация събрана или създадена във връзка с обработването, статуса и крайния резултат на съответната кореспонденция.

Когато в комуникацията, отправена към или осъществена с нас чрез фо̀рмата за контакт на Уебсайта, по имейл или телефон, се съдържат данни и информация относно Вас и/или трети лица, които данни и информация са ни предоставени в рамките на запитване за предоставяне на удостоверителни и други услуги или друг вид сътрудничество, свързано с професионалната дейност на Евротръст, ние ще обработваме тези данни в съответствие с правилата и принципите, заложени в настоящата Политика, както и в нашата Политика за защита на личните данни, приложима към предоставяните от „Eвротръст Tехнолъджис“ АД удостоверителни, информационни, криптографски и други услуги, достъпна тук.

б) Данни, свързани с подаване на кандидатура за работа

В секция „Кариери“, като част от ресурсите на Уебсайта, Вие имате възможност да се информирате за конкретните предложения за работа в Евротръст, както и да кандидатствате за определена позиция.  

‍Когато кандидатствате по обявена свободна позиция при нас, използвайки предназначената за това формана Уебсайта, ние бихме могли да обработваме следните типове данни, отнасящи се до Вас: имена; адрес на електронна поща (имейл адрес); телефон; позиция, за която се кандидатства; неструктурирана информация, която бихте желали да ни предоставите във връзка с Вашата кандидатура; информация и данни, съдържащи се в приложени към кандидатурата Ви документи (напр. автобиография/ CV, мотивационно писмо и др. под.); информация, свързана с обработването на Вашата кандидатура и резултата от нея.

Ние ще обработваме тези данни в съответствие с правилата и принципите, заложени в нашето Уведомление за защита на личните данни на кандидати за работа и участници в подбор на персонал, достъпно на Уебсайта. За повече информация относно целите, правните основания и сроковете, приложими към обработването на тези данни, моля запознайте се с посоченото Уведомление.

в) Данни, свързани с извършване на някакво взаимодействие от Ваша страна с наш корпоративен профил или страница в различни социални мрежи

‍С цел популяризиране на нашата дейност и предоставяните от нас услуги, ние може да поддържаме корпоративни профили/ страници в различни социални мрежи (като напр. Facebook, Twitter, LinkedIn и др.). При взаимодействието Ви с нашите корпоративни профили/ страници в такива социални мрежи (напр. прихаресване, споделяне или други форми на взаимодействие с публикуваното от нас съдържание – в зависимост от функционалностите на съответната социална мрежа), е възможно да получим информация за Вас в съответствие с настройките Ви за поверителност в съответната социална мрежа, като напр.: имена; потребителско име; информация от профила Ви в съответната социална мрежа (напр. снимка, пол, възраст или възрастов диапазон, език, държава, списък с приятели, списък на харесани/следвани страници и др. под.); друга информация, до която сте ни дали достъп и която използваната от Вас социална мрежа ни предоставя; информация, съдържаща се в и свързана с осъществена с нас първоначална и последваща комуникация с нас посредством функционалностите на съответната социална мрежа.

‍Посочените по-горе социални мрежи не се поддържат от нас и обработването на лични данни от тяхна страна не е под наш контрол. Лицата, които поддържат съответните социални мрежи, имат различни правила и процедури за защита на Вашите лични данни, включително относно събирането на информация чрез инструменти като „бисквитки“, поради което Ви препоръчваме внимателно да се запознаете с техните правила и политики.

г) Данни, свързани с получаване на изпратени от нас маркетингови съобщения, бюлетини и др. под.

Когато се абонирате за получаване на някакъв вид комуникация/ кореспонденция, изпратена от нас (напр. маркетингови съобщения, информационни бюлетини (newsletters) и др. под.), ние ще обработваме предоставените ни от Вас данни във връзка с този абонамент. Такива данни биха могли да бъдат: имена; адрес на електронна поща; други данни, свързани с Вашето занятие, професия или интереси (ако е приложимо); Вашите предпочитания във връзка с вида и съдържанието на комуникацията, която получавате, и др. под.

Конкретните типове данни, които бихме могли да обработваме във връзка с изпращането към Вас на подобни съобщения, ще бъдат винаги ясно обозначени в съответната форма, чрез която се абонирате.
Абонамент за бюлетини и маркетингови съобщения

Конкретно чрез попълването на Вашия имейл адрес в съответното поле във форма за регистрация на нашия Уебсайт, съответно с попълване на Вашия имейл адрес и поставянето на отметка за съгласие с получаване на маркетингови съобщения, Вие предоставяте Вашето съгласие да Ви изпращаме нашия бюлетин, съответно маркетингови съобщения, включително информация и новини относно продукти и услуги на Евротръст, на този имейл адрес. В този случай, наред с информацията за Вашия имейл адрес, пазим и информация, доказваща факта, че сте се абонирали (лог файлове - IP адреса и време, в което е направено изявлението за абониране). Вие можете по всяко време да се откажете от/ да прекратите тези абонаменти чрез съответните линкове в съобщенията, чрез които ще Ви ги изпращаме или като се свържете с нас.

2. Данни, автоматично събирани или генерирани във връзка с използването на Уебсайта

Освен ако изрично е обозначено друго, достъпът до Уебсайта е свободен и не е необходима регистрация, за да се използват наличните там информационни ресурси. Въпреки това, когато използвате Уебсайта, автоматично се събира и обработва определена информация, която е технологично необходима за функционирането му и която не позволява пряко идентифициране на посетителите. Тази информация включва следните данни: дата и час на достъпване на Уебсайта; IP адрес, от който е осъществена връзката; сървърни и системни логове (за установяване на технически проблеми и/или идентифициране на злонамерени действия); когато е приложимо, логове за извършване на правни изявления (като напр. потвърждаване на запознаването с политика за защита на личните данни, абонамент за бюлетин и/или маркетингови съобщения и др. под.).

Във връзка с възможността за използване на Уебсайта за вход в и осъществяване на достъп на Потребители на удостоверителните услуги на Евротръст до личния им онлайн портал (Портала) за изпращане на документи за подпис чрез приложението Evrotrust и достъп до и изтегляне на изпратените и подписаните файлове, Евротръст съхранява и допълнителни данни, необходими за осигуряване на посочения достъп, като логове за достъп, логове за действия, извършени през Портала, криптирани форми на данни за вход в Портала за целите на сравняване с въведени от Потребителя данни, и др. необходима информация.

3. „Бисквитки“ и сходни технологии

Във връзка с управлението и поддържането на Уебсайта ние може да използваме „бисквитки“ и други подобни технологии, напр. уеб насочвания (beacons/ web bugs/ pixel tags/ clear GIF technologies), за да осигурим надеждното му и ефективно функциониране. Повече за различните видове „бисквитки“, които използваме, както и за вашите възможности за контрол на „бисквитките“ бихте могли да научите от нашата Политика за „бисквитки“ на „Евротръст Технолъджис“ АД (Политика за „бисквитки“), публикувана на Уебсайта. Политиката за „бисквитки“ съставлява неразделна част от настоящата Политика, освен ако изрично не е указано друго.

IV. Доброволен/ задължителен характер на предоставянето на лични данни

‍В случаите, когато искаме от Вас да ни предоставите Ваши лични данни като например чрез фо̀рмата за контакт на Уебсайта, ние ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставянето на личните данни, свързани с Вас. Предоставянето на Вашите данни е изцяло по Ваша преценка, но отказът да предоставите данни, които са обозначени като задължителни за предоставяне, може да доведе, според случая, до невъзможност от наша страна да осъществим комуникация с Вас (напр. ако нямаме данни за контакт, към които да изпратим отговор), невъзможност да обработим или да отговорим адекватно на Вашето запитване и др. под.

V. Цели и правни основания за обработването на лични данни

‍Евротръст събира, съхранява и обработва информацията, описана в т. III по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в нашите Общи условия за използване на уебсайта на „Евротръст Технолъджис“ АД, достъпни [тук]. В зависимост от правното основание за обработването тези цели могат да бъдат:

(1)  Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Евротръст;

(2)  Цели, свързани с предприети от Вас стъпки преди сключването на  договор с Вас;

(3)  Цели, свързани с легитимните интереси на Евротръст или на трети лица;

‍(4)  Цели, за които Вие сте дали своето съгласие.

 1. Целите за обработване на лични данни от страна на Евротръст, свързани с изпълнението на законови задължения, включват:

‍Когато е приложимо, извършване на дейности по изпълнение на законови задължения, свързани с предоставяне на информация към компетентни държавни и съдебни органи и с оказване на съдействие при проверки от компетентни органи;

 • Обслужване на запитвания, искания, вкл. за упражняване на права и други подобни, които са отправени до нас, вкл. изготвянето на отговори по тях;
 • Когато е приложимо, документиране на електронните изявления, насочени към Евротръст и свързани с изпълнение на наши законови задължения, като напр. потвърждение за запознаване с политиките ни за защита на личните данни, политики за „бисквитки“ и др. под.
За изброените по-горе цели ние бихме могли да обработваме някои или всички лични данни, посочени в т. III, 1, 2 и 3 от настоящата Политика.
2. Целите, свързани с предприетите от Вас стъпки преди сключването на договор с Вас, включват:
 • Първоначално разглеждане на запитвания за услуги и осъществяване на контакт с Вас (ако действате като физическо лице) във връзка с възможността да Ви предоставим необходимите услуги, както и във връзка с начина на продължаване на комуникацията по Вашето запитване. В случаите, когато такова запитване се отправя от името на юридическо лице, обработването на данните, включени в или отнасящи се до това запитване, съставлява наш легитимен (законен интерес), а именно – да предоставяме нашите услуги, и в тези случаи ние обработваме тези данни на основание легитимен интерес.

За изброените по-горе цели ние бихме могли да обработваме някои или всички лични данни, посочени в т. III, 1 (а) и 2 от настоящата Политика.

3. Целите за обработване налични данни, свързани с легитимния интерес на Евротръст за поддържане и подобряване качеството на предоставяните на Уебсайта информационни услуги и ресурси, включват:

‍Администриране, управление, анализиране на ефективността и контрол на качеството на информационните услуги и ресурси, достъпни на Уебсайта;

 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уебсайта и наличните на него услуги и ресурси;
 • Извършване на дейности по поддръжка и администриране на Уебсайта, включително, но не само, предотвратяване на кибер атаки и други злоумишлени действия.

За изброените по-горе цели ние бихме могли да обработваме някои или всички лични данни, посочени в т. III, 2 и 3 от настоящата Политика.

4. Целите за обработване на лични данни, свързани с легитимния интерес на Евротръст за осъществяване на комуникация с Вас, включват:
 • Осигуряване на възможност за осъществяване на кореспонденция/комуникация с нас (в т.ч. възможност за онлайн запитване за услуги) посредством различни канали;
 • Осигуряване на възможност за осъществяване на взаимодействия и комуникация с нас посредством корпоративните ни профили/ страници в различни социални мрежи;
 • Навременно обработване и предоставяне на отговор на първоначално постъпила кореспонденция, както и на последваща такава;
 • Осигуряване на вътрешна отчетност, организиране на работата и разпределяне на кореспонденцията към съответните отговорни за това лица в Евротръст.

За изброените по-горе цели ние бихме могли да обработваме някои или всички лични данни, посочени в т. III, 1 (а), (б) и (в) от настоящата Политика.

5. Целите за обработване налични данни, свързани с легитимния интерес на Евротръст и/или трети лица за упражняване и защита на законни права и интереси, включват:
 • Упражняване и защита на законните права и интереси на Евротръст, в т. ч. установяване, упражняване или защита на правни претенции включително и по съдебен ред (напр. чрез подаване на и защита срещу подадени жалби, сигнали и др. под. към компетентните държавни и съдебни органи);
 • Осигуряване на съдействие за упражняване и защита на законните права и интереси на трети лица (служители на Евротръст, посетители на Уебсайта, обработващи лични данни и т.н.), включително и по съдебен ред;
 • Извършване на дейности по администриране и обслужване на кореспонденция, съдържаща жалби, сигнали и др. под.

За изброените по-горе цели ние бихме могли да обработваме някои или всички лични данни, посочени в т. III, 1, 2 и 3 от настоящата Политика‍‍ 

6. Целите за обработване на лични данни на основание съгласие, дадено ни от Вас, включват:

Когато обработваме личните Ви данни на основание съгласие, целите, за които извършваме това обработване, са изрично указани в съответните форми, с които ни предоставяте Вашето съгласие за съответното обработване (напр. при абонамент за бюлетин/ newsletter, маркетингови съобщения и др. под.).

‍Ние ще обработваме единствено лични данни, които сте ни предоставили в съответната форма за съгласие, и само за посочените в тази форма цели.

VI. Категории получатели на лични данни

‍Когато предаваме Ваши лични данни към други лица, ние го правим при стриктно спазване условията на настоящата Политика и нашите вътрешни правила и политики, както и в съответствие с изискванията на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни. Категориите получатели, на които бихме могли да предаваме Ваши лични данни, включват:

Наши подизпълнители – Евротръст използва внимателно избирани партньори, подизпълнители и доставчици на услуги, които може да обработват Ваши лични данни от наше име в качеството си на обработващи. Такива лица включват лица, предоставящи услуги по разработка и поддръжка на функционалностите на Уебсайта, специализирани дейта центрове за колокация на сървърното и мрежово оборудване, доставчици на облачни системи и услуги, и др. под. Данните, които предоставяме на нашите подизпълнители, разкриваме само в обем, който е необходим за извършването на възложената работа, а подизпълнителите ни са задължени по силата на договор, сключен с нас, да обработват тези данни при стриктно спазване на нашите инструкции и само за целите, предвидени в съответния договор.

Наши търговски партньори и доставчици на услуги – други администратори на лични данни (напр. дружества, предоставящи телекомуникационни, транспортни или куриерски услуги и др. под.), както и лица, чието съдействие е необходимо за целите на осъществяване и защита на легитимните интереси на Евротръст или на трети лица (ползватели на Уебсайта, служители на Евротръст и негови подизпълнители или доставчици на услуги и др. под.). При работата си с такива лица ние изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани приложимите закони и правила за защита на личните данни.

Компетентни държавни, общински и съдебни органи, когато това е необходимо за изпълнение на наше законово задължение или за защита на права или законни интереси на Евротръст или на трети лица.

В други, предвидени от закона, случаи.

VII. Предаване на лични данни извън Европейския съюз (ЕС)/ Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Евротръст не осъществява предаване на лични данни ‍извън Европейския съюз (ЕС)/ Европейското икономическо пространство (ЕИП). В случай че в бъдеще възникнат ситуации, при които при предаване на данни към трети лица, вкл. нашите бизнес партньори и доставчици на услуги, Вашите лични данни да бъдат прехвърлени в държави извън ЕС/ ЕИП, които не осигуряват същото ниво на защита като това, гарантирано с приложимото европейско законодателство, то предаването на данни ще се осъществява в съответствие с приложимото законодателство на основание решение на Европейската комисия (ЕК) относно адекватното ниво на защита на данните в третата държава или, при липса на такова решение, въз основа на стандартни договорни клаузи на ЕС съгласно решения на ЕК. Вие можете да получите копие на тези стандартни договорни клаузи, като отправите запитване до Евротръст, използвайки посочените в т. I данни за контакт.

VIII. Срокове на съхранение на лични данни

Ние се ангажираме да съхраняваме Вашите лични данни само за срок, ограничен до необходимото за постигане целите на обработването.

1. Съхранение на лични данни с оглед спазване на законови задължения

Личните данни, свързани с и/или съдържащи се в документи/ носители на информация, за които са налице нормативно установени срокове за съхранение ще се съхраняват за сроковете, предвидени в действащото законодателство, освен ако в тази Политика не е предвиден по-дълъг срок за съхранение за съответните документи/ носители на информация.

2. Съхранение на лични данни, съдържащи се в проведена с нас кореспонденция/ комуникация

Когато не е налице законоустановен срок на съхранение, личните данни, съдържащи се в проведена с нас кореспонденция (включително, но не само във връзка със запитвания, искания, жалби, молби и сигнали (вкл. в свободен текст) и всякаква друга комуникация с нас), вкл. и информация относно обработването, статуса и крайния резултат от тази кореспонденция, се съхраняват за срок до 5 (пет) години, считано от приключване на съответната кореспонденция и свързаните с нея отношения.

По отношение на цялата кореспонденция, проведена във връзка с предоставяне на удостоверителни услуги, се прилага Политиката за защита на личните данни, приложима към предоставяните от „Евротръст Технолъджис“ АД удостоверителни, информационни, криптографски и други услуги и предвидените в нея и приложимото законодателство срокове.

3. Съхранение на сървърни и системни логове и на логове за извършени на Уебсайта действия

Ние съхраняваме сървърните и системни логове стандартно за период до 1 (една) година.

Логовете за извършени на Уебсайта волеизявления като напр. потвърждаване на запознаването с настоящата Политика при използване на фо̀рмата за контакт с нас, се съхраняват за период до 5 (пет) години след приключване на съответната комуникация, осъществена с нас.

Логовете за извършени на Уебсайта действия, като напр. даване на съгласие, се съхраняват за сроковете, посочени в т. 4 по-долу.

 4. Съхранение на лични данни при обработване въз основа на съгласие

Когато обработването на Вашите лични данни се основава на съгласие, което не е обвързано с определен срок, ние можем да продължим да обработваме Вашите лични данни за целите, за които сте ни дали това съгласие, до оттеглянето му от Ваша страна или до окончателното постигане на целите, за които ги обработваме. Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Когато даденото ни от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни е обвързано със срок, ние ще обработваме съответните лични данни само за периода, за който сте ни дали това съгласие.

5. Съхранение на „бисквитки“

За подробна информация относно сроковете на съхранение на различните „бисквитки“ и подобни технологии, които използваме, можете да се насочите към нашата Политика за „бисквитки“, публикувана на Уебсайта. Ако по закон или друг нормативен акт определена информация и/или определени документи или други носители на информация е необходимо да бъдат съхранявани за срок, по-дълъг от посочените в т. 1-6 по-горе, за съхранението им ще се прилага нормативно установеният по-дълъг срок.

‍В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни, и/или в случай на съответно искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за период, по-дълъг от посочените по-горе срокове, до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции и за срок до 5 (пет)години след окончателното му приключване.

‍Посочените срокове могат да бъдат променяни, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

IX. Вашите права

Като Субект на данни по смисъла на Регламента, Вие разполагате със следните права, които можете да упражните като отправите писмено искане към Евротръст на данните за контакт, посочени в т. I на настоящата Политика:

Право на информация (чл. 13 и чл. 14 GDPR) - Вие имате право да получите информация относно извършваното обработване на личните Ви данни от страна на Евротръст. Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с използването от Ваша страна на Уебсайта, както и с осъществяването на комуникация с нас.

Право на достъп (чл. 15 GDPR) - Вие имате право да получите потвърждение дали при използването на Уебсайта се обработват Ваши лични данни от страна на Евротръст, да получите достъп до тези данни, както и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това обработване.

Право на коригиране (чл. 16 GDPR) - Вие имате право да поискате коригиране или допълване на Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

Право на изтриване (чл. 17 GDPR) - В случай че са налице предвидените за това основания/ условия в Регламента, Вие имате право да поискате изтриване на Ваши лични данни.

Право на ограничаване на обработването на личните данни (чл. 18 GDPR) - Приложимото законодателство предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламента.

Право на уведомяване на трети лица (чл. 19 GDPR) - В  случай че е приложимо, Вие имате право да изискате от Евротръст да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от наша страна.

Право на преносимост на данните (чл. 20 GDPR) - Вие имате право да получите личните данни, които се отнасят до Вас и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да предоставите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна. Правото на преносимост на данните се прилага, когато са изпълнени едновременно следните две условия: обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и обработването се извършва по автоматизиран начин. Ако е технически осъществимо, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните данни от нас към друг администратор.

Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, вкл. профилиране (чл. 22GDPR) - Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси. За всеки конкретен случай на автоматизирано обработване Субектите на данни имат правото да получат съществена информация относно използваната логика, значението и предвидените последствия от това обработване за тях, както и за начина на упражняване на правата им.

Право на оттегляне на съгласието за обработване (чл. 7, пар. 3 GDPR) - Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, когато обработването на данните Ви се извършва на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

Право на жалба до надзорен орган (чл. 77 GDPR) - Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Право на възражение - Вие имате право по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация да възразите по отношение на обработването на Ваши данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

 

Уведомление за защита на личните данни на кандидати за работа и участници в подбор на персонал

 

Моля, прочетете внимателно това Уведомление. То съдържа важна информация относно начина, по който обработваме личните данни на кандидати за работа и участници в подбор на персонал (Вие).

1. Кой е администратор на Вашите лични данни?

Администратор на Вашите лични данни е „Евротръст Технолъджис“ АД, ЕИК 203397356, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток“, ул. „Николай Хайтов“ № 2, вх. Д, ет. 2, България, и адрес за кореспонденция гр. София, п.к. 1766, р-н Младост, бул. Околовръстен път № 251 Г, „MM БИЗНЕС ЦЕНТЪР“, ет. 5, България, с електронен пощенски адрес: Hire.me@evrotrust.com, (ние/Евротръст).

2. Какви лични данни обработваме в процеса на подбор на наши служители?

Когато кандидатствате за работна позиция при нас и участвате в нашите процедури по подбор на персонал ние бихме могли да обработваме определена информация за Вас, а именно:

(1) Данни относно Вас и за контакт с Вас: имена; адрес (постоянен, настоящ и адрес за кореспонденция); адрес на електронна поща (e-mail); телефон; информация за позицията, за която кандидатствате;

(2) Данни относно Вашето образование и квалификации: автобиография/CV; мотивационно писмо; информация, съдържаща се в документи, удостоверяващи завършено образование, професионална квалификация, правоспособност, членство в организации и допълнителни специализации; информация за езиците, които владеете, както и за степента, в която ги владеете; информация за Вашите умения и квалификации (компютърни умения, технически умения, допълнителни квалификации, сертификати и курсове);

(3) Данни относно Вашия професионален опит: досегашен трудов или друг вид професионален опит (вкл. информация за наименование на предишен работодател или друг вид организация, с която сте били в договорни отношения, срок на работата, месторабота, заемана длъжност, препоръки, и др. под.); информация за характера и обхвата на работата, изпълнявана при предишни работодатели, както и информация за настоящи трудови и граждански правоотношения;

(4) Данни, станали ни известни в хода на проведени с Вас интервюта и тестове в рамките на процеса по подбор, в т.ч. информация за поискано/предложено възнаграждение, информация, генерирана в рамките на проведени тестове, интервюта и други форми на проверка за наличие на съответни знания, умения, компетенции, квалификации и др. под.;

(5) Данни от кореспонденцията, проведена с Вас във връзка с Вашата кандидатура и участие в подбора;

(6) Друга информация, включена по Ваша преценка в кандидатурата Ви, вкл. информация за препоръки; снимка; други данни, които сте включили в кандидатурата си по Ваша преценка, напр. информация за възраст; дата на раждане; информация, съдържаща се в автобиографии (CV), мотивационни писма, друга придружаваща съответната кандидатура документация и др. под.;

(7) Информация, събрана и изготвена от агенции за подбор на персонал, на които Евротръст е възложило провеждането на отделни етапи или целия подбор на персонал като разглеждане и оценяване на кандидатури, провеждане на интервюта и др. под. (в т.ч. данни от изготвени от агенциите доклади, препоръки и др. под.);

(8) Информация, съдържаща се в други документи, необходими за сключването на трудов или граждански договор – напр. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или позицията, за която лицето кандидатства.

В случай че бъдете избран/а и назначен/а на съответна позиция при нас, информацията и документите, предоставени ни в процеса на кандидатстване и подбор, биха могли да станат част от досието Ви в качеството Ви на служител или изпълнител по граждански  договор. Ние ще съхраняваме тези документи и информация съобразно  определените от нас срокове за съхранение на данни на служители и изпълнители по граждански договори. В случай че бъдете избран/a за съответна позиция, за целите на сключването на договора (трудов или граждански) с Вас, може да бъде необходимо да предоставите допълнителна информация и документи, съобразно изискванията на приложимото законодателство и вътрешните ни правила и  процедури. В тези случаи ние ще представим на Вашето внимание нашата Политика за защита на личните данни на персонала в „Евротръст Технолъджис“ АД.

Информация, която да не  включвате в кандидатурата си:

В случай, че не желаете да обработваме данните, посочени в т. (6) по-горе, молим да не включвате такива данни в кандидатурата си. В допълнение, изрично молим да не включвате в кандидатурата си и да не изпращате към нас копия на официални документи за самоличност – лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС, документ за пребиваване.

3. За какви цели и на какви основания обработваме Вашите лични данни?

Ние бихме могли да обработваме Вашите лични данни за следните цели и на следните основания:

(1) Подбор на персонал за конкретна позиция: Когато кандидатствате за конкретна позиция при нас, ние обработваме посочените по-горе лични данни, за да  разгледаме кандидатурата Ви и да преценим доколко квалификацията и професионалният Ви опит отговарят на изискванията за тази позиция. Данните, които обработваме за тази цел включват данните, които сте ни предоставили в  отправената към нас кандидатура и данните, генерирани в хода на процеса по  подбор (напр. данни, станали ни известни при провеждането на интервю с Вас). При разглеждането на кандидатурата Ви и извършването на подбора ние можем да осъществим контакт с Вас чрез предоставените от Вас данни за контакт с цел провеждане на интервюта или уточняване на други въпроси във връзка с кандидатурата Ви.

За посочената цел ние обработваме личните Ви данни на основание чл. 6, пар. 1 (б) от Регламент 2016/679  („GDPR“/ „Регламента“) – предприемане на необходимите стъпки преди сключването на трудов или граждански договор с Вас, както и на основание чл.  6, пар. 1 (е) от GDPR – легитимен интерес, като нашият легитимен интерес е да преценим съответствието на кандидатурата Ви с необходимите изисквания и да извършим подбор на персонал за запълване на определени свободни работни позиции при нас.

(2) Упражняване и защита на Нашите законни права и интереси или тези на трети лица като напр. агенции за подбор на персонал, служители, членове на управителни органи, акционери или контрагенти на Евротръст (вкл. съдействие при упражняване и защита на законните права и интереси на тези трети лица): В случай на подадени жалби, сигнали и др. под. към компетентните  държавни и съдебни органи, ние бихме могли да обработваме посочените по-горе лични данни, доколкото това е необходимо, за да упражним или защитим нашите права и интереси или за да съдействаме на наши служители, членове на управителни органи, акционери или контрагенти при упражняването и защитата на техните законни права и интереси.

В тези случаи ние бихме могли да обработваме Вашите лични данни на основание чл. 6, пар. 1 (е) от GDPR – нашият легитимен интерес за упражняване и защита на правни претенции и съответно легитимния интерес на нашите служители, членове на управителни органи, акционери или контрагенти, свързан с упражняване и защита на правни претенции.

(3) Спазване на законови  задължения: В определени случаи и на основание чл. 6, пар. 1 (в) от GDPR бихме могли да обработваме Вашите лични данни и с цел спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо нас, като напр. задължението да отговорим на Ваше запитване, свързано със защитата на личните Ви данни, които обработваме.

(4) Бъдещ подбор на персонал: В случай че изразите предварителното си и изрично съгласие за това, ние бихме могли да обработваме личните Ви данни, предоставени при спонтанно кандидатстване (без обявена свободна позиция) или при кандидатстване по обявена от нас позиция за целите на извършването на бъдещи подбори на персонал. Това включва вписването Ви в нашата база данни с кандидати за работа за бъдещи подбори, извършване на преценка доколко сте подходящ/а за дадена позиция (в т.ч. различна от тази, за която първоначално сте  кандидатствали, в случай че е имало такава), разглеждане на кандидатурата Ви и за осъществяване на контакт с Вас в тази връзка.

В тези случаи ние ще обработваме личните Ви данни на основание чл. 6, пар.1 (а) от GDPR – Ваше изрично съгласие. Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да доведе до негативни последици за Вас. Оттеглянето на или отказът да дадете съгласието си не се отразява по никакъв начин на участието Ви в подбора за конкретната позиция, за която кандидатствате.

4. Други  източници на лични данни

В някои случаи личните данни, обработвани от нас във връзка с Вашата кандидатура, не се събират или получават директно от Вас, а от трети лица като Агенции за подбор на персонал – напр. в случаите, когато кандидатствате чрез такива агенции, и от публични източници, като публични регистри и др.

5. В какви срокове съхраняваме личните Ви данни?

Ние ще обработваме личните Ви данни в рамките на процеса по подбор за позицията, за която е подадена кандидатурата Ви, и ще ги съхраняваме за не повече от 6 (шест) месеца след приключване този процес. В случай че сме изискали от Вас да ни представите оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват Вашата квалификационна степен и стаж, необходими за съответната длъжност, Ние ще Ви  върнем тези документи в 6-(шест-) месечен срок от окончателното приключване  на процедурата по подбор, ако не сте одобрен/а за назначаване.

При наличие на изрично и доброволно писмено съгласие от Ваша страна, което позволява данните Ви да бъдат обработвани за по-дълъг период (напр. за включването Ви в нашата база данни с кандидати за работа за бъдещи подбори и за участие в бъдещи процедури по подбор), ние можем да съхраняваме тези данни за срок до 2 (две) години от окончателното приключване на процедурата по подбор. В случай че оттеглите съгласието си, ние ще премахнем Вашите данни от нашата база данни и ще  преустановим обработването на личните Ви данни за бъдещи подбори.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на лични данни и/или в случай на искане от компетентен държавен орган, е възможно да запазим данните за по-дълъг период,  до окончателното приключване на производството пред всички инстанции, както и  за срок до 5 (пет) години от датата на окончателното приключване на това производство. Личните Ви данни могат да бъдат обработвани и за по-дълъг срок от посочените по-горе срокове, ако това е  необходимо за постигане на целите, предвидени в това Уведомление, или ако действащото законодателство предвижда обработване на данните за по-дълъг срок.

6. Кой може  да има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни биха могли да  бъдат предоставяни на:

• Доставчици  на услуги, които обработват лични данни от наше име, като напр. доставчици на  IT услуги, агенции за подбор на персонал и др. под. Тези доставчици обработват Вашите лични данни въз основа на споразумение, сключено с нас, при стриктно спазване на нашите инструкции и единствено в рамките на необходимото за изпълнение на възложените им дейности;

• Доставчици на пощенски услуги и телекомуникационни услуги за целите на осъществяване на връзка с Вас;

• Доставчици на правни или нотариални услуги – в случай на необходимост от защита на нашите легитимни интереси;

• Компетентни общински, държавни и съдебни органи, съобразно предвидения в нормативната уредба ред;

• При изрично съгласие – други категории получатели, изрично указани в съгласието.

7. Какви са Вашите права по отношение на обработването на личните Ви данни?

Във връзка с обработването на личните Ви данни от страна на Евротръст за посочените в това Уведомление за защита на личните данни цели, Вие имате следните права:

• Право на информация: да получите информация относно обработването на личните Ви  данни от наша страна. Настоящото Уведомление е изготвено и Ви се предоставя с оглед това Ваше право;

• Право на достъп: да получите потвърждение дали се обработват лични данни, отнасящи се до Вас, както и да получите достъп до тези данни, вкл. да поискате копие от тях;

• Право на коригиране: да изискате коригирането или допълването на личните Ви данни, ако те са неточни или непълни;

• Право на изтриване: да изискате изтриването на личните Ви данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламента;

• Право на ограничаване на обработването: да изискате ограничаване на обработването на личните Ви данни в рамките на предвиденото в Регламента, ако са налице основанията за това;

• Уведомяване  на трети лица, на които са предоставени личните Ви данни, за всяко  извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от наша страна;

• Право на преносимост на данните (ако е приложимо): да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване при наличие на предвидените от Регламента основания за това;

• Право да не бъдете обект на автоматизирано решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване (т.е. без човешка намеса), вкл. профилиране по смисъла на Регламента. За избягване на всякакви съмнения, ние не обработваме Вашите лични данни по такъв начин;

• Право на оттегляне на съгласието за обработване по всяко време и без негативни последици, когато обработването се основава на съгласие;

• Право да подадете жалба до надзорен орган по защита на личните данни, ако считате, че обработването на лични Ви данни нарушава разпоредбите на GDPR или на други приложими изисквания за защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София  1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

• Право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимен интерес съгласно чл. 6 (1) (е) GDPR, както е описано по-горе. В случай на постъпване на такова възражение ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

Може да упражните правата си, като отправите съответно писмено искане към нас на посочените по-горе в това Уведомление данни за контакт в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.