Какво е KYC?

Основната цел на KYC е да гарантира, че лицата и организациите, участващи във финансови транзакции, са истински и нямат незаконни провинения.

В днешната ера на дигитализация, KYC (Know Your Customer) взима решаваща роля за предотвратяването на измами с лични данни и осигуряването на сигурни финансови транзакции. Тази статия разглежда задълбочено KYC регулацията, за да отговори на едни от най-често срещаните въпроси свързани с нея.

Какво е KYC?

KYC, съкратено от Know Your Customer, в превод “Познавай своя клиент“, е регулация, който финансовите институции и предприятията използват, за да проверят самоличността на своите клиенти. Основната цел на KYC е да гарантира, че лицата и организациите, участващи във финансови транзакции, са истински и не са част от незаконни дейности като пране на пари, различен вид измами или финансиране на терористични акции. Чрез събирането и проверката на информация за клиентите, KYC помага за изграждането на доверие, защита на бизнеса и запазване на целостта на финансовата система.

Защо KYC е важен?

KYC е жизненоважен процес в света на финансите и бизнеса поради множество причини:

 • Проверка на самоличността: В основата си KYC е предназначен за проверка на самоличността на клиентите и играе ключова роля в защитата на финансовите институции и бизнеса, както и на икономиката като цяло.
 • Предотвратяване на измами: Една от основните причини, поради които KYC е толкова важен, е неговата роля в предотвратяването на финансови престъпления. Чрез щателна проверка на самоличността на клиентите, предприятията и финансовите институции могат да открият подозрителни дейности и транзакции, свързани с пране на пари и измами и да предотвратят допускането на неправомерно придобитите печалби до законната финансова система.
 • Зканно съответствие: KYC помага на организациите да си осигурят съотвествие със законовите изисквания, които с всяка година стават все по-строги в световен мащаб. Неспазването на разпоредбите свързани с KYC, може да доведе до сериозни глоби и да навреди на репутацията на конкретната институция.
 • Доверие и достоверност: Друг принос на KYC е изграждането на клиентско доверие. Благодарение на високите стандарти и мерки за сигурност свързани с регулацията, се изгражда чувство за сигурност в клиентите, че тяхната информация се обработва отговорно.

За кого е предназначен KYC?

KYC е от значение за широк кръг от бизнеси и индустрии. Всеки, който предоставя стоки, услуги и участва във финансови транзакции, трябва да се съобразява с регулацията. Това включва не само банки и доставчици на разплащателни услуги, но и финтех компании; борси за криптовалута и лицата, които се занимават с обмяна и търговия; застрахователни компании; пощенски оператори; лизингови компании; одиторски, счетоводни и адвокатски кантори; частни съдебни изпълнители и нотариуси; посредниците при търговия с недвижими имоти и произведения на изкуството; организаторите на хазартни игри; юридическите лица с нестопанска цел и други.

Регулаторните органи в световен мащаб налагат KYC процедури за борба с прането на пари, измамите и финансирането на незаконни дейности. Това е причината, поради която следните индустрии са най-вече засегнати от практиките на KYC:

 • Банки и финансови институции: За спазване на регулаторните изисквания и предотвратяване на финансови престъпления.
 • Застрахователни компании: За предотвратяване на застрахователни измами и осигуряване на точна оценка на риска.
 • Обмен на криптовалути: За да се гарантира легитимността на потребителите и транзакциите.
 • Платформи за електронна търговия: За защита срещу измамни транзакции и кражба на самоличност.
 • Агенции за недвижими имоти: За предотвратяване на пране на пари чрез покупки на имоти.
 • Онлайн игри и хазарт: За проверка на възрастта и самоличността на играчите.

Кои са правилата на KYC?

KYC е представлява набор от насоки и процедури, които финансовите институции и други фирми трябва да спазват, за да проверят самоличността на своите клиенти. Тези разпоредби са предназначени да гарантират, че предприятията имат ясно разбиране за това с кого работят. Регламентите за KYC изискват от фирмите да събират и проверяват определена информация от своите клиенти, като тяхното име, адрес, дата на раждане, а в някои случаи дори техния източник на финансови средства. Целта на KYC е да създаде открита и сигурна финансова среда, в която самоличността и финансовите дейности на физическите и юридическите лица могат да бъдат надеждно проверени, което в крайна сметка допринася за целостта на финансовата система. Неспазването на разпоредбите на KYC може да доведе до тежки санкции и правни последици за бизнесите.

Как се прави KYC?

KYC включва поредица от стъпки и проверки, с цел потвърждаване самоличността на физически и/ли юридически лица, преди да им бъде даден достъп до определени услуги и участие във финансови транзакции. Обикновено KYC се извършва чрез проверка на самоличността и личните документи на идентифициращото се лице и оценка на риска. От клиентите се изисква да предоставят официални документи за самоличност, заедно с допълнителна информация като доказателство за адрес. Тези документи преминават през щателна проверка обвързана с базата данни на местните компетентни институции, за да се потвърди тяхната автентичност.

Процесът по KYC обикновено се състои от 5 етапа:

 • Идентификация на клиента: В този начален етап бизнесът или институцията събира основна информация за клиента. Това включва тяхното име, дата на раждане, адрес и други идентифициращи данни. Целта е да се установи самоличността на клиента.
 • Due Diligence (Надлежна проверка) на клиента: По време на този етап се извършва по-задълбочен анализ, за да се разбере естеството и връзката на клиента с бизнеса или институцията. Това включва оценка на рисковия профил на клиента, оценка на бизнес дейностите и очакваните транзакции. За по-рискови клиенти може да се изисква и по-комплексна проверка.
 • Оценка на риска: В тази стъпка институцията оценява рисковия профил на клиента въз основа на информацията, събрана на предходния етап. Клиентите обикновено се категоризират като такива с нисък, среден или висок риск и се предприемат подходящи мерки за управление и смекчаване на тези рискове.
 • Наблюдение: KYC не е еднократен процес. Предприятията и институциите трябва непрекъснато да наблюдават дейностите на своите клиенти и да актуализират тяхната информацията, ако е необходимо. Този етап включва редовно преглеждане на клиентските данни, за да се гарантира тяхната актуалност.
 • Докладване: Докладването е последният етап от процеса на KYC. Ако подозрителни или необичайни дейности бъдат открити по време на текуща фаза на наблюдение, фирмите и институциите са длъжни да докладват за тях на местните органи в съответствие с разпоредбите за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF).

Важно е да отбележим, че в зависимост от конкретната юрисдикция и вида на съответната компания е възможно да има допълнителни изисванията за изпълнение на KYC регулацията.

Какво представляват KYC документите?

За успешно извършване на KYC процедурите се изискват официални документи за самоличност от физическите и/ли юридическите лица, търсещи достъп до финансови услуги. Такива документи са лична карта, паспорт и шофьорска книжка за доказване на самоличност; сметки за комунални услуги и банкови извлечения за доказване на адрес; финансови отчети и данъчни декларации за доходи за доказване на финансова стабилност.

Финансовите институции, банките и борсите за криптовалута имат свои собствени политики и могат да изискват допълнителни документи от клиентите си, за да потвърдят съответствие и с разпоредбите за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF).

Кога се изисква KYC?

KYC обикновено се изисква в следните ситуации:

 • Откриване на нова банкова сметка: Когато физически лица или фирми искат да открият нова банкова сметка, да кандидатстват за кредитна карта или да започнат взаимоотношения с финансова институция, те обикновено трябва да преминат през KYC. Това гарантира, че институцията знае с кого работи и може да оцени нивото на риск, свързан с клиента.
 • Финансови транзакции: За определени финансови транзакции с висока стойност, като банкови преводи, обмяна на валута или големи депозити в брой, KYC е задължителен. Това помага за предотвратяване прането на пари и незаконното движение на средства.
 • Инвестиране: Когато физически или юридически лица инвестират в акции, облигации, взаимни фондове или други финансови инструменти, може да се наложи да изпълнят процедурите за KYC. Това е особено важно за предпазване от измамни дейности на пазара на ценните книжа.
 • Застраховка: При закупуването на застрахователни полици, от лицата може да се изисква да предоставят KYC документи. Това е необходимо, с цел предотвратяване на застрахователни измами.
 • Сделки с недвижими имоти: В някои юрисдикции KYC се изисква за сделки с недвижими имоти, особено за такива с висока стойност. Това се прави, за да се гарантира, че източникът на средства е законен и да се предотврати прането на пари чрез покупки на недвижими имоти.
 • Криптовалута: Някои онлайн услуги, като обмена на криптовалути и платформите за равноправно кредитиране, може също да изискват KYC като част от своите процеси. Това се прави, с цел да се спазят регулаторните изисквания и да се намали риска от финансови престъпления.
 • Международни транзакции: Трансграничните транзакции често изискват KYC поради повишения риск, свързан с преместването на пари през границите. Това е необходимо за спазване на международните разпоредби за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF).

Какви са санкциите при неспазване на KYC разпоредбите?

Неспазването на разпоредбите на KYC може да има сериозни последици както за въвлечените физическию лица, така и за бизнесите. За физическите лица наказанията могат да включват глоби, лишаване от свобода или и двете, в зависимост от тежестта на нарушението и юрисдикцията, в която се извършва. Финансовите институции и предприятията, които не спазват разпоредбите на KYC, могат да бъдат изправени пред сериозни глоби, загуба на лицензите си за работа и уронване на репутацията. Освен това неспазването на мерките може да доведе до изключване на финансовите институции от международните финансови мрежи, което сериозно ограничава способността им да участват в интернационални финансови транзакции.

Как Evrotrust може да помогне с вашия KYC процес?

Evrotrust предлага цялостно решение за eID, което отговаря на строгите изисквания на съвременните KYC процедури. Чрез интеграция на Evrotrust във вашите бизнес процеси, можете да си осигурите по-високо ниво на сигурност и удобство както за вашия бизнес, така и за клиенти ви. Идентификацията на самоличността с Evrotrust се осъществява за по-малко от 3 минути, изцяло дигитално, посредством лесно за използване мобилно приложение. Това не само ускорява процеса на KYC, но също така намалява риска от измами, процента на прекратени клиентски регистрации и възможността от човешка грешка. В допълнение, Evrotrust използва биометрично удостоверяване, като лицево разпознаване и проверка на жизнеността (liveness check), добавяйки още един слой на сигурност, който ограничавадостъпа на неупълномощени лица до вашите услуги.

Evrotrust е ценен съюзник в процеса по KYC, който гарантира съответствие с регулаторните стандарти и насърчава безпроблемно клиентско изживяване. Нека си поговорим за вашия KYC процес, свържете се с нас!