Какво е AML?

AML, съкратено от “Anti-Money Laundering” е набор от разпоредби, политики и процедури, предназначени да предотвратят прането на пари и незаконното генериране на доходи чрез престъпни дейности.

В днешният взаимосвързан свят финансовите системи стават все по-уязвими към експлоатация от престъпници, които се стремят да легитимират своите неправомерно придобити печалби. За да се бори с тази заплаха, Anti-Money Laundering (AML) се превърна в критичен компонент на глобалния финансов пазар. В тази статия ще навлезем в тънкостите на AML, изследвайки неговото значение, особености и приложение. В допълнение ще откриете как AML защитава нашите финансови системи.

Какво е AML?

AML или борба с прането на пари се отнася до набор от разпоредби, политики и процедури, предназначени да предотвратят незаконното генериране на доходи чрез престъпни дейности като измами, трафик на наркотици, корупция и други. Основната цел на AML е изграждането на предпазни мерки, които да открият и спрат изпирането на пари във финансовата индустрия и други сектори, податливи на престъпления.

Последни разпоредби и новости свързани с AML

Различни разпоредби оформят структурата на AML, включително PATRIOT Act на САЩ, Директивата на ЕС срещу прането на пари и препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF). Целите на тези разпоредби включват идентифициране и смекчаване на рисковете, осигуряване на прозрачност и насърчаване на международно сътрудничество.

На ниво Европейски съюз настъпи значителна трансформация относно AML с въвеждането на 4-та Директива за борба с изпирането на пари (4AMLD). Тази директива отбеляза съществена промяна, като включи 40 нови препоръки, очертани от Специалната група за финансови действия (FATF). 4AMLD очерта няколко ключови цели:

 • Подобряване на прозрачността: Директивата имаше за цел да повиши прозрачността по отношение на действителните собственици (UBO) на паричните средства чрез създаване на национални и централни регистри, посветени на съхраняването на тази критична информация.
 • Разширяване на обхвата на задължените субекти: 4AMLD разшири обхвата на задължените субекти, включвайки услуги като хазарт, като по този начин разшири броя на компаниите, задължени да се придържат към изискванията за AML.
 • Регулиране на продуктите за електронни пари: Директивата постави продукти за електронни пари, като предплатени карти, под регулация. Това включва определяне на прагове и забрана на анонимно финансиране за такъв вид платежни услуги.
 • Въвеждане на основан на риска подход: Задължаване на компамиите да възприемат основан на риска подход, като вземат предвид елементи като участващата държава (потенциално чрез индекса на Transparency International), естеството на бизнеса, специфични транзакции или избрания канал за доставка.
 • Прилагане на санкции: 4AMLD упълномощава прилагането на санкции от страна на членовете на ЕС за юридически или физически лица, определени като неспазващи изискванията за AML.

След 4AMLD, 5-та Директива за борба с изпирането на пари (5AMLD) адресира неизследвани преди това области или такива, които не са достатъчно обхванати. Това включва аспекти като криптовалута, транзакции на висока стойност, трети държави с висок риск и транзакции с изкуство. 5AMLD, също така, класифицира крипто борсите като задължени субекти след ратифицирането му в националните законодателства, което налага спазване на разпоредбите за AML.

Европейският съюз понастоящем напредва с изграждането на единна рамка за AML и борбата с финансирането на тероризма (CFT) чрез създаването на единен наръчник/пакет от правила за ЕС. Състояща се от четири законодателни предложения, тази инициатива има за цел да стандартизира изискванията за AML в европейските държави-членки, като същевременно създаде наднационален орган в рамките на AMLA EU. Това означава съгласувани и хармонизирани усилия на практиките за борба с изпирането на пари в рамките на ЕС.

За кого е AML?

AML не се ограничава до конкретен сектор. Той се използва широко в различни индустрии, включително банкиране, застраховане, недвижими имоти и дори доставчици на услуги за виртуални активи. Правителства, регулатори и международни организации си сътрудничат, за да установят единна мярка срещу финансовите престъпления.

Решаващата роля на AML в банкирането

В сферата на банкирането AML е незаменим. Финансовите институции трябва да се придържат към разпоредбите за AML, за да запазят доверието на своите абонати, да защитят репутацията си и да намалят риска от правни последици. Спазването на AML е не само задължение, но и средство за гарантиране на стабилността и надеждността на цялата финансова система.

Банките и финансовите институции са длъжни незабавно да докладват на властите за всяка подозрителна дейност. Тези институции са с повишен риск от пране на пари поради предоставянето на кредитни услуги на своите клиенти.

За да смекчат риска, разпоредбите за борба с изпирането на пари налагат прилагането на процес „Know Your Customer“ (KYC) от банките. Този процес включва проверка на самоличността на клиента, за да се предотврати участие във финансови престъпления. След като се установи самоличността, банките извършват проверки на клиента, за да оценят нивата на риск. Текущият мониторинг е последната стъпка на KYC, осигуряваща непрекъснато наблюдение за големи транзакции или забележителни промени. Тъй като банкирането все повече се измества онлайн, по-строга програма за проверка на клиенти става наложителна за възпиране на престъпни дейности.

KYC срещу AML процеси

Процесите “Know Your Customer” (KYC) и AML споделят сходства, но целите, за които служат са различни. KYC се фокусира върху проверката на самоличността на клиентите, докато AML се простира отвъд, като има за цел да идентифицира и предотврати незаконни финансови дейности. И двете са неразделни компоненти на цялостната стратегия за управление на риска.

Рискове от несъответствие

През последните 3 години се наблюдава значително увеличение на разследванията, насочени към нарушения на изискванията за борба с изпирането на пари (AML) от съответните национални органи. Вследствие на това компаниите, които нямат стабилна програма за AML и неадекватен мониторинг, са изправени пред значителни глоби. Тежестта на санкциите може да варира в зависимост от въпросния орган, който ги налага.

Компаниите, които не успяват да въведат съвместим процес за AML, се излагат на сериозни рискове. Те включват финансови санкции, увреждане на репутацията и дори правни действия. Неспазването може също така да доведе до улесняване на престъпни дейности, което представлява заплаха за стабилността на цялта глобална финансова екосистема.

Санкциите могат да включват

 • Глоби до няколко милиарда евро или 10% от оборота. През 2023 г. най-голямата борса за криптовалута Binance беше изправена пред глоба от 4,3 милиарда долара, след като се призна за виновна за пране на пари, нелицензирано предаване на пари и нарушения на санкции.
 • Отнемане на финансови лицензи, възпрепятстващи дейността на компанията на местния пазар.
 • Налагане на индивидуална забрана за извършване на дейност във финансовия сектор.
 • Назначаване на непостоянен администратор за целите на наблюдението.

Най-новите тенденции свързани с AML

 • Технологичен напредък: Интегрирането на модерни технологии като изкуствен интелект и машинно обучение значително подобри възможностите за AML. Тези технологии позволяват по-точно откриване на подозрителни действия и поведения.
 • Регулаторна еволюция: Регламентите за AML непрекъснато се развиват, за да са в крак с възникващите заплахи. Финансовите институции трябва да бъдат информирани за най-новите регулаторни промени, за да осигурят съответствие и да избегнат правни последици.
 • Подобрена надлежна проверка (EDD): Практиките за борба с изпирането на пари вече подчертават значението на подобрената надлежна проверка, като изискват от финансовите институции да провеждат по-задълбочени разследвания на високорискови клиенти. Това включва проверка на източника на средства и оценка на цялостния рисков профил.
 • Предизвикателства на криптовалутите: Тъй като цифровите валути набират популярност, усилията за AML се разширяват, за да обхванат пространството на криптовалутите. Регулаторите се адаптират, за да се справят с уникалните предизвикателства, породени от виртуалните активи при предотвратяването на прането на пари.

Значение на AML

 • Запазване на финансовата цялост: Мерките за борба с изпирането на пари са от съществено значение за поддържането на целостта на финансовите системи. Чрез идентифициране и предотвратяване дейностите за пране на пари, AML защитава репутацията на финансовите институции и насърчава общественото доверие.
 • Глобално сътрудничество: Прането на пари не познава граници. AML улеснява международното сътрудничество, като гарантира, че финансовите институции по целия свят работят заедно за разрешаването на този глобален проблем.
 • Предотвратяване финансирането на тероризма: Регламентите за борба с изпирането на пари играят важна роля за предотвратяване финансирането на терористични дейности. Чрез наблюдение и откриване на подозрителни финансови транзакции властите могат да спрат средствата, които подкрепят тероризма.
 • Съответствие със законите: Съответствието с AML не е просто най-добра практика, а законово изискване в много юрисдикции. Финансовите институции, които не спазват разпоредбите за AML, могат да бъдат изправени пред сериозни санкции, включително глоби и загуба на лицензи.

AML съответствие с решенията на Evrotrust

Evrotrust е пионер в сферата на доверителните услуги (QTSP), предлагащ иновативни решения за рационализиране на съответствието с AML. Използвайки напреднали технологии и сигурна проверка на самоличността, Evrotrust гарантира спазване на всички AML регулации за всички свои клиенти. Ние следим последните пазарни тенденции и правни изменения свързани с регламента, за да предоставим най-добрте решения за Вас.

Резюме

AML, или борба с изпирането на пари, е ключов набор от разпоредби, политики и процедури, предназначени да предотвратят генерирането на незаконни приходи чрез престъпни дейности. Основните разпоредби за AML са PATRIOT Act на САЩ, Директивата на ЕС за борба с изпирането на пари и препоръките на FATF.

AML се прилага във всички индустрии, като във финансовия сектор играе жизненоважна роля за поддържане стабилността на глобалната система. Неспазването на AML рискува сериозни санкции, включително глоби и загуба на лицензи. Evrotrust предоставя иновативни решения, оптимизиращи съответствието на своите клиенти с последните AML регулации.